مرکز رشد نانو و انرژی های نو

رئیس مرکز رشد نانو و انرژی های نو:

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید غلامی

تلفن:9-33594950              داخلی 253

 

 

تعداد بازدید:۷۶۲