حمایت ها

مرکز رشد نانو و انرژی های نو از هسته ها و واحدهای فناور و همچنین شرکت های دانش بنیان حمایت می کند. این حمایت ها شامل مشارکت مالی دانشگاه در تولید محصول دانش بنیان  و همچنین مستقر کردن واحد فناور در دانشگاه است.

تعداد بازدید:۶۸۳