حمایت ها

تعداد بازدید:۱۳۸۹

   

     مرکز رشد نانو و انرژی های نو از ایده های نو در قالب هسته های فناور، شرکت های نو پا در قالب واحد های فناور و از شرکت های دانش بنیان حمایت های مشاوره ای مالی، حقوقی، علمی و حمایت های آزمایشگاهی/کارگاهی ارائه خواهد کرد.