شورای مرکز رشد

تعداد بازدید:۲۱۴۱

 

        مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق ، مطابق چارچوب کلی دستورالعمل راه اندازی و اداره مراکز رشد واحد های فناور و کارآفرین (دانش محور) دانشگاه آزاد اسلامی اداره خواهد شد. اصلی ترین نهاد تصمیم ساز در مرکز رشد نانو و انرژی های نو، شورای مرکز رشد است.

 

شورای مرکز رشد

 

 

 

ریاست شورا:

دکتر قاسم فرج پور خاناپشتانی

دکترای تخصصی مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)

استادیار

 

 

 

نایب رئیس شورا:

دکتر میثم محمد نیا

دکترای تخصصی مهندسی هسته ای

استادیار

 

 

 

دبیر شورا:

دکتر سعید غلامی

دکترای تخصصی ریاضی

استادیار

 

 

عضو شورا:

دکتر حسن عاشوری فر

دکترای تخصصی فیزیک حالت جامد

استادیار

 

 

 

عضو شورا:

دکتر حسن دعاگوی مجرد

دکترای تخصصی برق قدرت

استادیار

 

 

عضو شورا:

دکتر مصطفی هاشمی تیله نوئی

دکترای تخصصی مدیریت مالی

استادیار

 

 

عضو شورا:

حمید اژدری

کارشناس ارشد حسابداری

مربی

 

عضو شورا:

اکبر مؤید

کارشناس ارشد حقوق

عضو حقوقی شورا

 

 

 

عضو شورا:

آزاده  کاظمی

دانشجوی دکترای کارآفرینی

نماینده پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

مسئول امور شرکت ها در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

 

عضو شورا:

راحله سادات میر شریف

کارشناسی مهندسی کشاورزی

نماینده سازمان صمت استان تهران

کارشناس تحقیق و توسعه سازمان صمت استان تهران