شورای مرکز رشد

تعداد بازدید:۳۲۵۲

 

        مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق ، مطابق چارچوب کلی دستورالعمل راه اندازی و اداره مراکز رشد واحد های فناور و کارآفرین (دانش محور) دانشگاه آزاد اسلامی اداره خواهد شد. اصلی ترین نهاد تصمیم ساز در مرکز رشد نانو و انرژی های نو، شورای مرکز رشد است.